Algemene voorwaarden WEDAK VOF


Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • WEDAK: de vennootschap onder firma, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73554316.
  • Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van WEDAK koopt voor privégebruik.
  • Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.
  • Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van WEDAK.
  • Producten: goederen tot koop waarvan de koper zich tegenover WEDAK verbindt, waaronder systemen voor het opwekken van zonne-energie.
  • Diensten: de door of namens WEDAK, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, en onderhoud.

1.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet-consumenten dan wordt dat vermeld.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met WEDAK.

1.4 Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5 WEDAK behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

1.6 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.



Artikel 2 Overeenkomst en levering

2.1 Alle aanbiedingen van WEDAK zijn vrijblijvend en zo lang de voorraad strekt.

2.2 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. WEDAK aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt.

2.4 Door WEDAK genoemde (installatie)termijnen zijn indicatief. Opgegeven (installatie)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient WEDAK in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.

2.5 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend bij WEDAK, zijn voor risico van de koper. De geschatte jaaropbrengst wordt als speculatief beschouwd.

2.6 Installatie kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. WEDAK garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 Het risico voor verlies van of schade aan het product gekocht door koper van WEDAK gaat over op koper op het moment van installatie. Installatie vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door WEDAK.


Artikel 3 Prijs

3.1 De koper is de prijs verschuldigd die WEDAK in haar bevestiging aan koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door WEDAK worden gecorrigeerd.

3.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is WEDAK gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.

3.3 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van installatie. Betaling dient op de dag van installatie/factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. WEDAK is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.

3.4 Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de offerte om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is WEDAK gerechtigd deze goederen te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.

3.5 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is WEDAK, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

3.6 Indien WEDAK na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

3.7 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van WEDAK niet het recht op verrekening of opschorting.


Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 De eigendom van alle door WEDAK aan koper geleverde producten blijft bij WEDAK, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens WEDAK heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens WEDAK is nagekomen.

4.2 Zolang de eigendom van het product niet op de koper is overgegaan mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen.

4.3 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan WEDAK toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, WEDAK hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van WEDAK.

4.4 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan WEDAK toebehoort, WEDAK in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het product eigendom is van WEDAK.

4.5 De koper is verplicht het product met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van WEDAK te bewaren.


Artikel 5 Terugvordering

Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is WEDAK zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent WEDAK toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper WEDAK daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van de producten is WEDAK niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.


Artikel 6 Installatie en overige diensten

6.1 De installatie wordt door WEDAK uitgevoerd, tenzij anders afgesproken.

6.2 De koper is jegens WEDAK verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.

6.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in het geval van het verrichten van diensten door WEDAK in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a) het personeel van WEDAK c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien WEDAK dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld.

b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen (alleen voor bedrijven).

e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.

f) voor zover van toepassing zorgt de koper ervoor dat WEDAK tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.

g) De koper is zelf verantwoordelijk voor een sterk internetbereik op de plaats waar de omvormer komt te hangen. WEDAK is niet verantwoordelijk voor een stabiele koppeling met het thuisnetwerk via WiFi of UTP-kabel en werkende internet connectie.

6.4 De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van WEDAK of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege WEDAK geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper WEDAK hiervan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

6.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

6.7 WEDAK spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. WEDAK is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

6.8 WEDAK zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

6.9 Indien er sprake is van meerwerk is WEDAK gerechtigd om dit bij de koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door WEDAK aan koper schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door WEDAK.


Artikel 7 Aanvaarding en bedenktijd

7.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door WEDAK geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.

7.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomen moeten door niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan WEDAK binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

7.3 Consumenten dienen WEDAK binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomen. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

7.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft WEDAK de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is WEDAK met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.


Artikel 8 Garanties

8.1 WEDAK garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten gedurende de in de offerte en/of op de website genoemde garantietermijn geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Door leveranciers aan WEDAK gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Indien het product of de geleverde dienst binnen de garantietermijn een gebrek vertoond, zal WEDAK of haar leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keuze het product vervangen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

8.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan WEDAK is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van WEDAK zijn verricht – en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service center.

8.3 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper. WEDAK streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.


Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten – waaronder ook ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten – berusten bij WEDAK, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Het is koper niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De verplichting van de installateur tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

10.2 WEDAK aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door WEDAK binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van WEDAK op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat WEDAK gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper;

10.3 De Koper vrijwaart WEDAK tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in Breda bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en WEDAK is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.